پخش مستقیم پودر ژلاتین بسته ای

پخش مستقیم ژله آماده در مجموعه های مختلف در حال انجام است که برای بهبود شرایط اهدافی تهیه شده که باید متولیان انجام آن این کار را پی بگیرند تا شاهد رشد اقتصادی باشیم.

در این زمینه افرادی برای برنامه مدون دعوت شده اند که لازم است تا زمان مورد نظر آن برنامه های خود را به بخش های فعال در این مورد ارسال کنند.

سطح فعالیت و گستردگی کار بر روی کنسانتره آب سیب و بستر لازم برای بازار آن به سبب ایجاد بازار رقابتی برای اکثریت تاجران و بازرگانان جالب بوده که به همین دلیل تمرکز مشخصی از کار خود را بر روی آن گذشته اند.