پخش ارزان ترین پودر ژلاتین حلال

پیشنهادات بسیاری برای نحوه پخش ارزان ترین پودرژلاتین موجود با نشان حلال وجود دارد که برای شناسایی کمبود های آن وقت زیادی گذاشته شده است.

از همین رو با نرم افزار های موجود و در دسترس انواع مدل ها و مقدار توزیع پودر ژلاتین در مناطق جدید شناسایی شده که با استفاده از همپوشانی های شبکه فروش و منطقه ای می توان به نقطه بهتری از پخش این محصول رسید.

جهت تکمیل پوشش کامل از نظر پخش ارزان باید الویت های لازم را بررسی نمود تا حداکثر اهداف مورد نظر به جهت این کار و توسعه آن مشخص گردد .