فروش پودر ژلاتین فله

فروش پودر ژلاتین فله برای واحد های مختلف صنعتی به منظور بررسی و سنجش راه کار های مورد نظر برای افزایش تولید آن ممیزی بیشتری می شود.

به همین منظور با ارسال نمونه های مختلف برای بررسی میزان الاستیک بودن آن یا همان میزان چسبندگیش از طرف کارفرمایان امری عادی و طبیعی بوده لذا جزء هدف گذاری برای خرید عمده پودر ژلاتین است.

برای تحلیل شبکه های فروش موجود و مقدار پوشش دهی از نظر رشد نمایندگی در مناطق مختلف کشور کار های بالا صورت می گیرد که تا کنون موفق بوده است.